Budżet 2008


Uchwała Nr XII/73/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 10.862.155,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.472.001,00 zł oraz dochody bieżące 9.390.154,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.427.155,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.815.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 8.612.155,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.565.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.


§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.352.231,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.787.231,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 wg załącznika Nr 5


§ 6. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.730.065,00 zł.


§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków określonych w z załącznikach Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 13.840.000,00 zł

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2009 roku,


§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

dochody 1.813.607,00 zł

wydatki 1.813.607,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i objęte są załącznikami Nr 1 i Nr 2.


§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 11. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 12. Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury w kwocie 82.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 14. W budżecie ustala się rezerwy:

  1. rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł

  2. rezerwę celową w kwocie 149.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 99.000,00 zł

z tego: - finansowanie wydatków zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 19.000,00 zł

- finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000,00 zł

- finansowanie wydatków na ochronę zabytków sakralnych

w kwocie 20.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł

- finansowanie budowy ciągu chodnika pieszo–rowerowego w miejscowości Jaksonek w wysokości 50% kosztów związanych z wykonaniem map geodezyjnych i projektu budowlanego

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień miedzy działami,

  3. przeniesienia kwot wydatków między zadaniami w ramach działu nie zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących ich wykonanie,

  4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

  5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

  6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 16.Do uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie.


Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>

Załącznik Nr 3 >>

Załącznik Nr 4 >>

Załącznik Nr 5 >>

Załącznik Nr 6 >>

Załącznik Nr 7 >>

Załącznik Nr 8 >>

Załącznik Nr 9 >>

Załącznik Nr 10 >>

Załącznik Nr 11 >>

Załącznik Nr 12 >>

Zmiany >>