Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :

Inwestora POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 81,

reprezentowanego przez firmę „HADAR” Jerzy Dubiec z siedzibą w Łodzi,

ul. Obywatelska nr 84

została wydana w dniu 30 stycznia 2006 roku decyzja Nr : UG.OŚ-7624/1/05/06

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM – 900MHz , Nr BT-30870, na działce położonej we wsi Jaksonek gmina Aleksandrów oznaczonej numerem ewidencyjnym 133.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 14 lutego 2006 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.