Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 14 marca 2003 roku
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 57 ustawy z dnia      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676,Nr 113, poz.984 i Nr 233, poz. 1957 ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
 
 
 
            § 1 Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2 0 0 3 .
 
            § 2 Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.380.759,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1. 
 
            § 3 Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.316.644,72 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.
 
            § 4 Z dochodów własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w tym roku raty pożyczek i kredytów w kwocie 264.114,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
 
            § 5 A1ródłem pokrycia niedoboru w kwocie 200.000,00 zł będzie kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Dąbrowa n/Cz.-Kotuszów-Borowiec.
 
            § 6 Informację o prognozowanej kwocie długu publicznego na 31.12.2003 roku   i obciążeniach lat następnych stanowi załącznik Nr 4.
 
            § 7 Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 na realizację programów inwestycyjnych przeznacza się kwotę 956.500,00 zł według załącznika Nr 6. 
 
            § 8 Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.
 
           § 9 Środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku szkolnego w Aleksandrowie przypadające do spłaty w 2003 roku w kwocie 68.272,50 zł przeznacza się na modernizację stacji wodociągowej w Aleksandrowie.
           § 10 Środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na dopłatę do oprocentowania kredytu przeznaczonego na realizację budowy sieci wodociągowej Wolica –Justynów – Siucice przypadające do spłaty w 2003 roku w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na utylizację odpadów komunalnych (oczyszczanie miast i wsi).
  
         § 11 Uchwala się plany przychodów i rozchodów środków specjalnych              w kwotach
- przychody                                 173.060,00 zł
- wydatki                                     173.060,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
          § 12 Uchwala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody                                 3.170,00 zł
- wydatki                                     3.170,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
  
           § 13 Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze ustaw w wysokości 626.834,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz dochody związane z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
 
           § 14 Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w drodze ustaw w wysokości 626.834,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
 
          § 15Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
          § 16 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 42.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z programem profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12. 
          § 17 Uchwala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.000,00 zł.
 
         § 18 Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 250.000,00 zł.
  
         § 19 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
 
         § 20      1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
                     2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2003 rok. 
          § 21 Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
        § 22   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                     
        § 23 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.