Uchwała budżetowa na 2004r.

U C H W A Ł A Nr XII/66/04
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 24 lutego 2004 roku
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
 
                 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717 i poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693 i Nr 190, poz.1865) Rada Gminy w Aleksandrowie                                  u c h w a l a, co następuje:
 
            § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2 0 0 4 .
  
            § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.143.296,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.
 
            § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.786.545,72 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.
 
            § 4. Z dochodów własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w tym roku raty pożyczek i kredytów w kwocie 428.850,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
       
            § 5. A1ródłem pokrycia niedoboru w kwocie 72.100,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę wodociągu Władysławów – 32.100,00zł i likwidację śmietników wiejskich w Reczkowie Nowym i Dąbrówce – 40.000,00 zł.
 
            § 6. Informację o prognozowanej kwocie długu publicznego na 31.12.2004 roku   i obciążeniach lat następnych stanowi załącznik Nr 4.
  
            § 7. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 na realizację inwestycji gminnych przeznacza się kwotę 423.000,00 zł według załącznika Nr 5.
  
           § 8. Środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę wodociągu w Tarasce przypadające do spłaty w 2004 roku w kwocie 20.000,00 przeznacza się na budowę wodociągu w Ostrowie.
 
         § 9. Uchwala się plany przychodów i rozchodów środków specjalnych w kwotach
- przychody                                 70.000,00 zł
- wydatki                                     70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
          § 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody                                 3.200,00 zł
- wydatki                                     3.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
           § 11. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze ustaw w wysokości 399.601,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
           § 12. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w drodze ustaw w wysokości 399.601,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 
           § 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
          § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
          § 15. Uchwala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.000,00 zł.
 
          § 16. Uchwala się rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  
          § 17. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 250.000,00 zł.
 
          § 18. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
 
          § 19.    1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
                     2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.
                     3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
        § 20.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
        § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.