Uchwała budżetowa na 2005r.

U C H W A Ł A Nr XIX/119/05
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 16 marca 2005 roku
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
 
                 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717 i poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminyw Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
 
            § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2 0 0 5 .
 
            § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.797.875,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.
 
            § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.038.820,32 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.
 
            § 4. W roku 2005 zostaną spłacone przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 486.654,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
             § 5. A1ródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.727.600,00 zł będą zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
            § 6. Informację o prognozowanej kwocie długu publicznego na 31.12.2005 roku   i obciążeniach lat następnych stanowi załącznik Nr 4.
 
            § 7. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 na realizację inwestycji gminnych przeznacza się kwotę 2.166.220,00 zł według załącznika Nr 5.
 
           § 8. Plan programów inwestycyjnych realizowanych w latach następnych 2005 – 2007 oraz limity wydatków na ich realizację uchwala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
           § 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody                                 3.825,00 zł
- wydatki                                     3.825,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
            § 10. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze ustaw w wysokości 782.319,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
            § 11. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w drodze ustaw w wysokości 782.319,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
           § 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
          § 13. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 41.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
           § 14. Uchwala się rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł.
 
           § 15. Uchwala się rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
          § 16. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500.000,00 zł.
 
          § 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
 
          § 18. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
                     2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.
                     3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
        § 19.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                       
        § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.