Uchwała budżetowa na 2006r.

U C H W A Ł A  Nr  XXV/147/2005

RADY  GMINY  w  ALEKSANDROWIE

 z dnia 30 grudnia 2005r roku  

 

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok            

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 57 ustawy z dnia      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,              z 2004r. Nr  116, poz.1203  i z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495)  oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo  ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,  poz. 1229,                z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984 i  Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717  i poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880,  Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy w Aleksandrowie  u c h w a l a, co następuje:

 

 

            § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy  2 0 0 6 . 

            § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.806.408,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.

            § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.457.775,50 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.

            § 4. W roku 2006 zostaną spłacone przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 433.872,50 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3.

            § 5. Na sfinansowanie wydatków budżetu nie mających pokrycia w planowanych dochodach gmina zaciągnie kredyty i pożyczki w kwocie 1.085.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

           § 6. Informację o prognozowanej kwocie długu publicznego na 31.12.2006 roku   i obciążeniach lat następnych stanowi załącznik Nr 4.

            § 7.  Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 na realizację inwestycji gminnych przeznacza się kwotę 2.050.400,00 zł według załącznika Nr 5.

            § 8. Plan programów inwestycyjnych realizowanych w latach następnych 2006 – 2009 oraz limity wydatków na ich realizację uchwala się zgodnie                  z załącznikiem Nr 6.

          § 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2006 uchwala się zgodnie                    z załącznikiem Nr 7.

          § 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody                                 3.000,00 zł

- wydatki                                     3.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

         § 11. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych  z zakresu  administracji rządowej w drodze ustaw                          w wysokości 1.120.606,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

         § 12. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w drodze ustaw              w wysokości 1.120.606,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

          § 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

          § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                    w wysokości 45.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

          § 15. Uchwala się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł.

          § 16. Uchwala się rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

          § 17. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 350.000,00 zł.

          § 18. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 350.000,00 zł na pokrycie występującego  w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

          § 19.   1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

                      2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za                       I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

                     3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

        § 20.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

        § 21.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11

Dodatkowe wyjaśnienia dla RIO