Uchwała budżetowa na 2007r.

 

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.046.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.753.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , a wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 460.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 706.349,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów w kwocie 415.000,00 zł i zaciąganych pożyczek w kwocie 291.349,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.219.873,00 zł , a rozchody w wysokości 1.513.524,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1. rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00 zł
  2. rezerwę celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące – finansowanie działalności pożytku publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie
40.000,00 zł
b) wydatki majątkowe- finansowanie budowy ciągu chodnika pieszo –
rowerowego w miejscowości Jaksonek w wysokości do 50% kosztów
związanych z wykonaniem map geodezyjnych i projektu budowlanego
w kwocie 50.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
dochody 2.289.446,00 zł
wydatki 2.289.446,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 i objęte są załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury w kwocie 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.569.873,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł,
  2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości
określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2008 jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2008 roku,
  1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień
wydatków miedzy działami,
  1. przeniesienia kwot wydatków między zadaniami w ramach działu nie zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących ich wykonanie,
  2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Do uchwały budżetowej załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.