Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Śpiewak - kierownik GOPS (pokój nr 12)
tel. (0-44) 756 00 13, wew. 19

Nina Adamek
(pokój nr 12)

Elżbieta Jaruga - pracownik socjalny
(pokój nr 13)

Agnieszka Łuczyńska - pracownik socjalny 
tel. (0-44) 756 00 13
(pokój nr 13)

1.      O przedmiocie działalności i kompetencjach

Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy.Zadania zlecone gminie są realizowane zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę.Zadania własne gminy realizowane są zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy. Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi kierownik powołany przez Wójta Gminy.Rada Gminy udzieliła kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie gminy corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia trzech pracowników socjalnych na 2,5 etatu.
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:
    
-   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
    
-        przyznawanie pomocy rzeczowej,
     
-        przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
    
-         przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
    
-         inne zadania  z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę, należy:
     -         udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
     -         świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kierowanie osób do domu pomocy społecznej,
     -         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
     -         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
     -         udzielanie osobom i rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego, oraz udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
     -         sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Zadania zlecone gminie obejmują:
     -         przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
     -         przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i okresowych jednorazowych,
     -         opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust.1 i 2, art. 31 ust. 4a i art. 31b ust.3,
     -         opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  zdrowotnym,
     -         przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
     -       przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
     -       świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
     -       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielenia pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

2. O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

W postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownicy OPS kierują się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomocy udziela się także z urzędu.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.
Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
Rozpatrzenie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

3. O prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 
Dokumentacja Ośrodka Pomocy Społecznej jest gromadzona w teczkach założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych, rejestr przyznanych zasiłków, rejestr skarg i wniosków.
Po zakończeniu roku kalendarzowego akta przekazuje się do archiwum Urzędu Gminy.
Dane gromadzone przez GOPS w trakcie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych podlegają tajemnicy służbowej, bowiem wchodzą one w zakres dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Instytucjom zwracającym się z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych udziela się informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.