Gminny Zespół Oświaty

Jerzy Pietruszka - kierownik GZO

 pokój nr 108

tel. (0-44) 756 00 38

Agnieszka Woźniak - główna księgowa

 pokój nr 109

Teresa Dzitkowska - starszy inspektor

 pokój nr 114


 

       Gminny Zespół Oświaty powołany jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, organizacji dowozu uczniów do szkół, bibliotek gminnych oraz sportu i turystyki, a w szczególności:

 
 1.    w zakresie spraw finansowych:

   1/ prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek,
  organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu     
   i wydatkach z osobowego funduszu płac, 2/ obsługa administracyjno-gospodarcza, zaopatrzenie hurtowe oraz sprawy
   remontów i inwestycji,

 3/ planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie  
    realizacji zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych placówek  
    oświatowych, kulturalnych, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu
    świadczeń socjalnych itp. ,

 4/ opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla   
    obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami,

 5/ opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz
    informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki,

 6/ opracowywanie projektów limitów  w zakresie zatrudnienia i funduszu płac
    realizowanego z budżetu gminy,

 7/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej  
    przez jednostki objęte zakresem działania,

 8/ archiwowanie dokumentacji.

2.      w zakresie szkolnictwa podstawowego:

 1/ prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem
    i likwidacją szkół podstawowych i placówek, ustalających plan sieci szkół  
    w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty,

2/ odpowiedzialność za działanie szkół i placówek,  nadzorując ich działalność   
   finansową i administracyjną,

3/ zapewnienie szkołom i placówkom,  warunków działania, w tym bezpieczne
   i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

4/ wyposażenie szkół i placówek  w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do  
   realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

5/ zapewnienie szkołom i placówkom obsługę finansową i administracyjną,

6/ wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz realizację zadań  
   inwestycyjnych,

7/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem nauczycielom stanowisk
   dyrektorów szkół, a także odwoływania z tych stanowisk,

8/ zatwierdzanie rocznych projektów organizacji szkół i placówek na nowy rok  
   szkolny,

9/ finansowania dojazdów uczniów do szkół, a w razie potrzeby organizowania
   i finansowania dowożenia uczniów, jeżeli droga do szkoły, w której obwodzie
   dziecko mieszka, jest dłuższa od odległości ustalonej w ustawie o systemie
   oświaty,

10/ wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru, wstęp
    do szkół i placówek oraz wgląd do prowadzonej przez szkołę dokumentacji
    dotyczącej spraw administracyjno-finansowych,

11/ występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych
     i opiekuńczych do dyrektorów szkół i Kuratorium Oświaty,

12/ określania regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, powoływania
     komisji konkursowej w składzie określonym ustawą,

13/ przedłużanie, po zaciągnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady        
    pedagogicznej - na kolejny okres powierzania stanowiska dyrektora,

15/ prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady
    pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

3.      w zakresie kultury, sportu i turystyki:

1/ tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek,

2/ nadawania statutu bibliotekom,

3/ zapewnienia bibliotekom odpowiednich warunków działania, wyposażenia,
   zakupu materiałów bibliotecznych,

4/ zakładania i utrzymywania bibliotek publicznych oraz zapewnienia im
   odpowiednich warunków działania i rozwoju,

5/ nadzorowania biblioteki publicznej,

6/ prowadzenia działalności kulturalnej,

7/ organizowania, tworzenia placówek kulturalnych i nadawania im statutu,

8/ tworzenia i likwidacji instytucji kulturalnych,

9/ współdziałania  w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej   
  oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań,

10/ tworzenia gminnych funduszy rozwoju kultury fizycznej,

11/ dysponowania środkami funduszu rozwoju kultury fizycznej,

12/ przedstawiania projektów planów funduszy gminnych oraz sprawozdań
    z wykonania planów,

13/ realizacji zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na
     terenach wiejskich,

14/ organizowania gminnych rozrywek sportowych z młodzieżą szkolną przy
     współudziale szkolnego związku sportowego i kołami LZS,

15/ tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki.