UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz.U. nr 23 ,poz.220; nr 62, poz.558; Nr 113,poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. nr 80,poz. 717, Dz.U. nr 162 poz. 1568/ oraz art.4¹ ust.2i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 147, póz. 1231, zm: z 2002 r. Dz.U. Nr 167, poz.1372,zm. przen. z 2001 r. Dz.U. Nr 128, poz.1401, z 2003 r. Dz.U. nr 80, póz. 719 i Dz.U. Nr 122, poz.1143/, Dz.U. z 2004 roku Nr29 , poz.257 ,Nr 99,poz.1001, Nr 152 poz.1597 / Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ l. Dokonać zmiany PRELIMINARZA w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały w ten sposób że:

 • w punkcie 2 kwotę 5.000,00zł zastąpić kwotą 4.000,00zł
 • w punkcie 3, kwotę 4.700,00zł zastąpić kwotą 1.700,00zł
 • w punkcie 4, kwotę 3.000,00zł zastąpić kwotą 500,00zł
 • w punkcie 8, kwotę 3.500,00zł zastąpić kwotą 2.500,00zł
 • w punkcie 9, kwotę 11.800,00zł zastąpić kwotą 22.800,00zł
 • w punkcie 11, kwotę 500,00zł zastąpić kwotą 200,00zł
  Wydatki razem 45.000,00zł zastąpić kwotą 48.000,00zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XXIX/167/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 r.

Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok
Dział I. Podstawowe Problemy Alkoholowe występujące na terenie gminy Aleksandrów
1. Aktualne informacje o gminie.
2. Problemy alkoholowe występujące na terenie gminy.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenia gminy.
Dział II. Przeciwdziałanie Problemom Alkoholowym
l .Cele programu oraz główne kierunki działań. 2.Kontynuacja konkretnych działań z lat ubiegłych.
Dział III. Profilaktyka problemów alkoholowych
l .Kierunki działań profilaktycznych.
Dział IV. Zasady Wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

DZIAŁ I. PROBLEMY ALKOHOLOWE NA TERENIE GMINY.
I. Ogólna informacja o gminie.
Gmina Aleksandrów jest jedną z gmin woj. Łódzkiego (powiat piotrkowski). Gminę zamieszkuje 4722 osób (wg danych na dzień 15.12.2005r.).
Wśród nich 1064 mieszkańców to ludzie młodzi do 18 roku życia, 2715 osób to mieszkańcy w wieku produkcyjnym, natomiast 1007 osób to mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym.
Najliczniejszą grupę stanowią, jak widać mieszkańcy w wieku produkcyjnym, ale nie pozostający w zatrudnieniu z uwagi na brak miejsc pracy.
W ostatnich latach bezrobocie jest poważnym zagrożeniem dla gminy. Negatywnym skutkiem tego zjawiska jest nadużywanie alkoholu, a często popadanie w uzależnienie.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż zarejestrowanych jest ogółem 274 bezrobotnych mieszkańców gminy Aleksandrów. Stopa bezrobocia wynosi 10,1 %.
Z różnych form pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2005 skorzystało 250 rodzin w tym 20 rodzin z problemem alkoholowym.
Na terenie gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe w Aleksandrowie, Dąbrowie n/Cz. i Skotnikach oraz Gimnazjum Publiczne w Dąbrowie n/Cz. . W szkołach tych uczy się ok. 600 dzieci. Pracuje z nimi 54 nauczycieli. W szkołach prowadzone są profilaktyczne zajęcia o tematyce uzależnień, a także tworzone jest zaplecze do efektywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
2.Problemy alkoholowe występujące na terenie gminy.
Ze względów finansowych na terenie gminy nie działają poradnie w zakresie leczenia uzależnień, poradnie psychologiczno — pedagogiczne, grupy samopomocowe ani kluby abstynenckie. Nie utworzono też na razie punktu konsultacyjnego.
Najbliższe placówki zajmujące się specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych i członków ich rodzin znajdują się w Piotrkowie Tryb. oraz w Opocznie.
A1ródłem informacji o występujących na terenie gminy problemach alkoholowych są ośrodki zdrowia działające w Skotnikach , Aleksandrowie i Dąbrowie n/Cz. oraz Posterunek Policji w Sulejowie, który sprawuje nadzór nad Gminą Aleksandrów.
Problemy zgłaszane są też do pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto przy Urzędzie Gminy działa Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, że w 2005 roku wydano ogółem 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży sprzedawany jest w 20 punktach , z czego w 9 punktach podawano napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 18%; w 17 punktach napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, a w 3 punktach sprzedawano napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo.
W miejscu sprzedaży, na terenie gminu można było spożyć alkohol w 4 punktach.
Część zezwoleń miała charakter okresowy związany z organizowaniem imprez. Cofnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych nie zanotowano. Program na 2006 rok nie zakłada zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Z danych dostępnych z Ośrodków Zdrowia, Policji oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że:
- 40 rodzin dotkniętych jest problemem uzależnienia od alkoholu
 • ok.90 osób ma problem przynajmniej z jednym członkiem nadużywającym alkoholu


- 22 razy w 2005 roku interweniowała Policja w sprawach awantur, kłótni domowych wywoływanych pod wpływem nadużycia alkoholu oraz stosowania przemocy wobec członków rodziny.
Zanotowano przypadki nadużywania alkoholu przez młodzież szkolną / uczniów gimnazjum/. Wśród dorosłych zdecydowaną większość w nadużywaniu alkoholu stanowią mężczyźni.
Społeczeństwo Gminy Aleksandrów postrzega ten problem jako nagminny.
3. Środki finansowe przewidziane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
W roku 2006 przewiduje się, że na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskamy kwotę 45 tyś zł pochodzącą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
DZIAŁ II. METODY PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM
l l .Cele programu oraz główne kierunki działań.
a) zminimalizowanie problemów alkoholowych występujących na terenie gminy
b) zapobieganie powstawaniu nowych patologii
c) promowanie stylu życia bez alkoholu
d) nowoczesna i skuteczna profilaktyka a między innymi:
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień wśród mieszkańców gminy,
- realizacja sprawdzonych w kraju programów profilaktycznych,
 • objęcie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
• edukacja specjalistów nie związanych bezpośrednio z profesjonalnym pomaganiem osobom dotkniętym problemem alkoholowym,
• działalność informacyjna,
• stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego,
• rozwijanie zainteresowań (głównie dzieci i młodzieży).
Korzystając z zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej realizując program, zamierza się skorzystać z programów profilaktycznych np. „Debata", „Przeciw", „Dom bez przemocy".
W ramach profilaktyki zakłada się podjęcie działalności terapeutycznej z członkami rodzin osób uzależnionych oraz samymi uzależnionymi.
Przewiduje się współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Psychologiczną w Piotrkowie Tryb. Nadal będzie udzielane wsparcie psychologiczne dla osób po terapii odwykowej a także ich rodzinom.
2. Kontynuacja konkretnych działań podejmowanych w latach
ubiegłych.
a) Zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego
• przyjęcie zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu,
• wezwania na rozmowę osoby, której dotyczy zgłoszenie,
• kierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego,
• przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z
opinią biegłego, » złożenie wniosku do Sądu.
b) Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym.
• udzielanie wsparcia w indywidualnych przypadkach
• zbieranie informacji o przemocy w rodzinach na terenie gminy,
zbieranie dokumentacji odnośnie poszczególnych przypadków przemocy domowej, ewentualne informowanie Policji w razie podejrzenia o przestępstwo,
organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacji osób mających kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy
• stosowanie procedury „Niebieskiej Karty",
tworzenie i finansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (punkt konsultacyjny, telefony zaufania),
dofinansowywanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin patologicznych,
dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin patologicznych .
c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.
• rozpowszechnianie programów edukacyjnych,
• rozprowadzanie broszur, ulotek i informacji o szkodliwości nadużywania
alkoholu,
• wdrażanie programów psychoprofilaktycznych dla młodzieży dla młodzieży
poszerzanych o nowe formy sportowo - turystyczne, »doposażanie miejsc spędzania czasu wolnego (świetlice szkolne, hale
sportowe),
• adaptacja pomieszczeń w budynku przyszkolnym w Aleksandrowie, w którym odbywają się spotkania młodzieży, w tym z rodzin patologicznych,
• zatrudnienie opiekuna - wychowawcy organizującego zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą,
• działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych,
• organizowanie szkoleń edukacyjnych dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym.
d) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, osób fizycznych i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
• dofinansowanie działalności akcji społeczno-dobroczynnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych , w tym dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem
finansowanie pracy terapeutów, opiekunów prowadzących zajęcia pozalekcyjne
finansowanie działań edukacyjnych dla rodziców.
e) Kontrolowanie przestrzegania prawa przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z szczególnym uwzględnieniem sprawcy łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
f) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13, 14, 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
• złożenie wniosku do Policji,
• występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Ponadto program zakłada wspieranie działań mających na celu utworzeniu grupy AA oraz uruchomienie grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym a także punktu konsultacyjnego zatrudniającego specjalistów.
W celu przeciwdziałania przemocy domowej zakłada się zorganizowanie spotkania z przedstawicielami różnych służb, których fachowe doradztwo posłuży zwalczaniu przemocy.
DZIAŁ III. PROFILAKTYKA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH
Podstawowym zadaniem profilaktyki będzie zmniejszenie liczby młodych ludzi, którzy nadużywaj ą alkoholu, wypracowanie świadomości o potencjalnym zagrożeniu chorobą alkoholową.
Działania profilaktyczne sprowadzać się będą do :
realizowania szkolnych programów profilaktycznych dla młodzieży
(program „Korekta", „Przeciw"),
• dla młodzieży gimnazjalnej - program „Debata",
• dla dzieci za szkół podstawowych - Konkurs wiedzy o problemach alkoholowych i narkomanii,
włączenie rodziców w działania profilaktyczne poprzez ich udział w programach,
• promowanie zajęć rozrywkowych bez alkoholu,
• rozszerzanie zainteresowań młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i kultury poprzez wdrażanie nowych form spędzania czasu wolneg
DZIAŁ IV. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA
 1. Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych koordynuje powołana Uchwałą Nr 66/63/2001 Zarządu Gminy w Aleksandrowie z dn.10.10.2001roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Komisja jest ciałem opiniującym i inicjującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Decyzje Komisji podejmowane są na posiedzeniach , które odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 4. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace w Komisji przysługuje wynagrodzenie.
 5. Wynagrodzenie za jedno posiedzenie komisji ustala się w wysokości 17 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 6. Członkowie Komisji ,którzy nie uczestniczą w posiedzeniu komisji tracą prawo do wynagrodzenia.PRELIMINARZ
Lp.
Zadanie
Koszt
1
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce uzależnień i przemocy domowej
1.000,00
2
Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień
4.000,00
3
Doposażenie szkół w postaci zakupu sprzętu sportowego w celu stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości spędzania czasu wolnego
1.700,00
4
Nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym wiedzy o problemach alkoholowych narkomanii
500
5
Diety członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.700,00
6
Podróże służbowe- delegacje członków komisji oraz innych osób kierowanych na kursy i szkolenia
500
7
Finansowanie zatrudnienia opiekuna organizującego zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą z rodzin osób uzależnionych
5.000,00
8
Kursy i szkolenia dla lekarzy,pedagogów , członków komisji i przedsiębiorców w zakresie problemów alkoholowych
2.500,00
9
Adaptacja budynku przyszkolnego służącego spotkaniom młodzieży w ramach zajęć profilaktycznych
22.600,00
10
Dofinansowanie działalności akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych,w tym z rodzin patologicznych
2.000,00
11
Usługi pocztowe , transportowe i telekomunikacyjne
200
12
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

3.300,00

R A Z E M :
48.000,00

UWAGI
1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż zakładane, a tym samym kwota przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego programu została powiększona, zostanie ona przeznaczona na współorganizowanie form spędzania wolnego czasu przez młodzież (zakup sprzętu sportowego).
2. Na podany w preliminarzu koszt zadania składają się wszystkie koszty ponoszone w ramach realizacji tegoż zadania (z wyjątkiem kosztów ksero). Dlatego też podana każdorazowo stawka jest sumą zawierającą m.in. wynagrodzenia dla realizatorów, koszty materiałów, koszty dojazdów, koszty połączeń telefonicznych z instytucjami współpracującymi w realizacji programu.
3. Realizacją programu mogą się zająć inne osoby mające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.