UCHWAŁA NR XXIX/165/06

Uchwały

 

U C H W A Ł A NR XXIX/165/06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze Gminy Aleksandrów oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004r. , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art.198 ust.2 ustawy z dniz 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz.962, Dz.U. Nr 169, poz.1420, z 2006r Nr 45 poz. 319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać :
 1. zestawienie dochodów własnych , dotacji na zadania zlecone i powierzone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji dochodów,
 2. zestawienie wydatków na zadania własne, zlecone i powierzone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
 3. zestawienie wydatków majątkowych i wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu, spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji, dotacji w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 4. informację o realizacji nakładów na inwestycje,
 5. informację o przychodach i rozchodach budżetu gminy
 6. informację o przychodach i rozchodach funduszy celowych,
 7. informację o stanie zobowiązań gminy w tym wymagalnych,
 8. informację o należnościach, zaległościach i nadpłatach w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy, o wysokościach udzielonych ulg, umorzeń oraz skutkach obniżenia stawek podatków,
 9. informację z wykonania uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy.
 10. objaśnienia

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury winna zawierać:
 1. zestawienie wydatków z podziałem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, zakupy książek, pozostałe wydatki rzeczowe,
 2. informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 3. objaśnienia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/ 97/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 grudnia 1999r w sprawie określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze gminy Aleksandrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.