Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

Przetargi
Aleksandrów, dnia 21.02.2011r.


OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW
26 -337 ALEKSANDRÓW
WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,
ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Przedmiot zamówienia: 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ”
2. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68”
1.  Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów
ug@aleksandrow. net.pl
www.bip.aleksandrow.net.pl
   Godziny urzędowania 8.00- 16.00
2.  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO
3.  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr  11 8973 0003 0020 0410 5369 0007
z dopiskiem „Opłata za SIWZ”
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ”
2. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68”:
Zadanie 1:

 • wytyczenie geodezyjne,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1507,00 m²
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm - 1061,80 m²
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr 15 cm – 445,20 m²
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr 8 cm – 445,20 m²
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajność 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 1507,00 m²
 • znaki drogowe – 2 szt.
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zadanie 2:

 • wytyczenie geodezyjne,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża – 996,00 m²'
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm - 996,00 m²
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 508,20 m²
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 508,20 m²
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajność 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 1480,00 m²
 • znaki drogowe – 2 szt.
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi
„ towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy rodzaj i zakres robót określony został w:
1) projekcie budowlanym i przedmiarze robót
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:  45000000- 7

5. Termin wykonania zamówienia 28.09.2011 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunki stawiane przystępującym do przetargu:

 1. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,
 2. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia,
 3. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,
 4. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie,
 5. wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i musi być on wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 6. wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania ) wykonał co najmniej dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością co najmniej 500 tys. zł. łącznie.
 7. wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności- posiada środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank do zaciągnięcia kredytu w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00  zł. W przypadku podmiotów występujących wspólnie łączna wartość kredytu w wysokości  500.000,00 zł
 8. wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.
Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
7. Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Informacje na temat wadium:
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.3-8 w wysokości 6.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:
- najniższa cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów
Sekretariat Urzędu
Do dnia 2011.03.08 do godz. 09.30

11. Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
Sala konferencyjna
26 – 337 Aleksandrów
Dnia 2011.03.08 o godz. 10.00

12. Termin związania z ofertą:
Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty

13. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień  z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał  , tel. (44) 756 00 69
14. Możliwość zmiany umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy pod warunkiem, że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych a, także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej
16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza  ustanowić  dynamicznego systemu zakupów
17. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl
3. Portal UZP nr  58855 - 2011Data publikacji: 21.02.2011 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>

Obmiar Kalinków >>
Obmiar Borowiec >>
Plan sytuacyjny Kalinków >>
Plan sytuacyjny Borowiec >>
Opis techniczny Kalinków >>
Opis techniczny Borowiec >>