Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Przetargi

Aleksandrów, dnia 08.03.2011r.Znak:7040/3/2011
Dotyczy postępowania Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34Ad.1 Należy wykonać 9 438,225 m2 warstwy ścieralnej 4cm grub. od km 0+017 do km 2+396,34

Ad.2 Dokumentacje uzupełniono o przekroje normalne i zamieszczono je na stronie internetowej BIP

Ad.3 Dokumentacje uzupełniono o profil podłużny i zamieszczono go na stronie internetowej BIP

Ad.4 Do dokumentacji technicznej dołączono STWIORB i zamieszczono ją na stronie internetowej BIP

Ad.5 W przedmiarze omyłkowo podano, że należy wykonać 6 676,225m2 warstwy wiążącej a powinno być warstwy ścieralnej i taką należy wykonać 6 676,225m2 gr. 4 cm

Ad.6 Zmiana lokalizacji oznacza remont (modernizacje) drogi w granicach istniejącego pasa drogowego

Ad.7 Grunt rodzimy – grunty piaszczyste zakwalifikowane do kategorii G1

Ad.8 Na odcinku drogi od km 0+707,5 do km 2+396,34 przewiduje się ułożenie 4cm warstwy ścieralnej tj. I etap i kolejne 4cm w II etapie . Gwarancja na wykonanie I etapu wynosi 36 miesięcy

Ad.9 Sieć wodociągowa i teletechniczna ze względu na ich posadowienie nie będzie kolidować z nową konstrukcja drogi

Ad.10 Jeżeli wykonawca zniszczy punkt poligonowy lub go uszkodzi to będzie musiał go odtworzyć na własny koszt

Ad.11 Na planie sytuacyjnym arkusz nr 3 na wysokości działki 341 ZD kilometraż jest 1+463,04 a powinno być 1+592,05

Drzewa (5szt.) są już wycięte (usunięte)

Załączniki do wyjaśnienia >>

Załączniki w formacie archiwum samorozpakowującego (SFX) - otworzyć ściągnięty plik i wskazać miejsce gdzie pliki mają być zapisane.