Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 roku.


KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
1. Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie;
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
4)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa
   przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi
   terytorialnemu,wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
5)wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116
  ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009r, Nr 175,poz.1362 z póź. zm.) tj.

-posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

-ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

-ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie


6)zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
7)znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity:
    Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);
8)znajomość ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z
    2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
9)umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie w
   realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy  społecznej;
10) biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows,);

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się;
2) umiejętność pracy zespołowej;
3) umiejętność organizowania pracy własnej;
4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
5) samodzielność, zaangażowanie;
6) dyspozycyjność.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz
    proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;
2) Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
3) Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
    materialnej a w szczególności w formie:
    - zawierania kontraktów socjalnych,
    - wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji  w środowisku osobom
      korzystającym  z pomocy społecznej,
    - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
4) Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS
    realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
    Operacyjnego Kapitał Ludzki;
5) Przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu
    Operacyjnego Kapitał Ludzki;
6) Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
    osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
    przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
7) Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i
    ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;
8) Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;
9) Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych
     kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;
10) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
11) Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.
4. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV);
2) List motywacyjny;
3) Oświadczenie o treści: ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w
    pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione
    umyślnie.”,
4) Kserokopia dowodu osobistego;
5) Kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie / dyplomu lub zaświadczenie
    o stanie odbytych studiów)
6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw
    pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/.
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika
    socjalnego w GOPS Aleksandrów

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: Nabór na pracownika socjalnego do realizacji Projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w terminie do dnia 24.03.2011r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm)” oraz własnoręcznym podpisem.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej


Dorota Śpiewak