Postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia
P O S T A N O W I E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2011 rokuw sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów, podsołtysów, członków rad sołeckich oraz członków komisji rewizyjnych.

Dokument w całości dostępny tutaj >>