UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: przystąpienia do aktualizacji – zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy AleksandrówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art.3 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717, z 2004r Nr 6, poz. 41)
Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, przystąpić do aktualizacji – zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów, przyjętego uchwałą Nr XVIII/115/200 Rady gminy w Aleksandrowie z dnia 28 czerwca 2000 roku.

§ 2. W studium uwzględnić należy uwarunkowania wynikające z:

 1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
 2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
 3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 4. stanu dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 5. warunków jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
 6. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
 7. potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
 8. stanu prawnego gruntów,
 9. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
 10. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
 11. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
 12. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
 13. stanu systemów komunikacji i infastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
 14. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.


§ 3. W studium należy określić w szczególności:
 1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów
 2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod budowy,
 3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody,
 4. krajobraz kulturowy uzdrowisk,
 5. obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 6. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infastruktury technicznej,
 7. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
 8. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz 717, z 2004r Nr 6, poz. 41),
 9. obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych powierzchni sprzedaży 2000m² oraz obszary przestrzeni publicznej,
 10. obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
 11. kierunki zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
 12. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,
 13. obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
 14. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
 15. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
 16. inne obszary problemowe, w zależności od ich uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.


§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Aleksandrów do podjęcia procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.