OGŁOSZENIE

Komunikaty i ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :
Inwestora „WODMAR” Marianna Jakubiec
97-300 Piotrków Tryb. ul. Kostromska 66/26
została wydana w dniu 26 lipca 2006 roku decyzja Nr : GR.OŚ-7624/1/06
ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

  • budowie sieci wodociągowej o długości około 1 000 metrów wraz z 3 przyłączami w miejscowości Skotniki gmina Aleksandrów

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 2 sierpnia 2006 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.