Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

Informacje i komunikaty

  I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za II kwartał 2006 rokuWyszczególnienie
Plan
(po zmianach)
Wykonanie
(po zmianach)
A. Dochody
8.292.726,50
4.325.211,75
B. Wydatki
9.577.753,50
4.097.545,91
w tym: wydatki bieżące
7.689.953,50
3.472.975,08
wydatki majątkowe
1.887.800,00
624.570,83
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)
-1.285.027,00
227.665,84
D. Finansowanie (D1-D2)
1.285.027,00
167.257,63
D1. Przychody ogółem:
2.487.993,50
370.244,13
z tego:
a) kredyty i pożyczki
2.448.470,50
330.721,13
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE
797.504,00
330.721,13
b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )
39.523,00
39.523,00
D2. Rozchody ogółem:
1.202.966,50
202.986,50
z tego:
a) spłaty kredytów i pożyczek
1.202.966,50
202.986,50
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE
809.085,00
0
Aleksandrów, dnia 27.07.2006r.