Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

 

zporr                                                                                                                                     flaga ue 

 

Inwestycja pt.„ Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski” w ramach ZPORR Priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie w miejscowościach: Aleksandrów – Janikowice, Reczków Nowy, Kalinków - Borowiec- Rożenek.
    Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.422.453,90 PLN, w tym 75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    W dniu 18 listopada 2005 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w inwestycji pomiędzy Wójtem Gminy Aleksandrów – Henrykiem Małeckim i Wojewodą Łódzkim – Stefanem Krajewskim.
    Zostały wykonane przebudowy dróg w miejscowościach Aleksandrów – Janikowice o dł. 1013,29 km, Reczków Nowy o dł. 1140,41 km oraz Kalinków – Borowiec – Rożenek o dł. 5860,08 km.
     Inwestycja przyczyni się do ułatwienia dostępu mieszkańców, zarówno kobiet jak i mężczyzn z miejscowości zlokalizowanych w jej pobliżu do sieci dróg wyższego rzędu. Ponadto umożliwi połączenie z ważnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miejscowościami, siedzibą Gminy, powiatowym Urzędem Pracy, zakładami pracy, szkołami. Mając na uwadze wysoki poziom bezrobocia na terenie gminy realizacja inwestycji spowoduje dostępność do istniejących zakładów na terenie gminy jak i poza jej granicami a także stworzy możliwości do zorganizowania nowych miejsc pracy ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tej miejscowości. Dodatkowo zmniejszy się średni czas przejazdu poszczególnymi odcinkami objętymi projektem. Zwiększy się płynność ruchu na tych odcinkach. Nośność dróg zostanie ujednolicona i doprowadzona do wymogów normatywnych. Zwiększy się także dostępność terenów dla ruchu turystycznego.

W kolejnych latach większa liczba pojazdów będzie korzystała z dróg objętych projektem. Spadnie liczba wypadków i kolizji. Pomimo zwiększenia ruchu zmniejszy się sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery i natężenie hałasu. Wzrośnie wartość terenów inwestycyjnych lepiej dostępnych dzięki projektowi. Powstaną nowe przedsiębiorstwa i nowe miejsca pracy. Zwiększy się liczba turystów odwiedzających gminę. W gminie Aleksandrów zostanie zmniejszona ujemna migracja ludności.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji skutków społecznych i ekonomicznych obszarów.