Ogłoszenie o przetargu

Przetargi

 

14.02.2005 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Aleksandrów
woj. łódzkie pow. piotrkowski
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na zadanie:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Kalinków – Borowiec – Rożenek, Reczków Nowy”
KOD CPV-45.23.31.40-2
Termin realizacji wymagany zadania - do dnia 30 czerwca 2006 r.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, spełniają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art.24 ustawy PZP
- zatrudniają lub współpracują z Kierownikiem budowy w branży drogowej posiadającym co
najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami w w/w
branży oraz jest wpisany na listę członków Izby Budowlanej.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia / nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wadium w wysokości 15.000,00 zł.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.03.2005 r. w pokoju 104 Urzędu Gminy w Aleksandrowie tel. (044)7560069 w godz. od 800 do 16 00 lub za pośrednictwem Poczty.
Koszt SIWZ 50zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2005 r. o godz. 1030.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.04.2005 r. o godz11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 1.