Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów, dnia 15 czerwca 2011 r.


INFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
 
w sprawie
naboru kandydatów na ławników
 
 
Działając na podstawie art. 160 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze. zm.)
 

informuję, że trwa nabór kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Opocznie,
do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy
oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
na kadencję 2012-2015


Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim podał liczbę ławników, jaka powinna być wybrana na kadencję 2012 – 2015 przez Radę Gminy w Aleksandrowie:
1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie  - 1 ławnik;
2. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – do sądu pracy – 1 ławnik;
3. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 2 ławników.

Rada Gminy w Aleksandrowie dokona wyboru ławników na sesji w miesiącu październiku 2011 roku.

26 maja 2011r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającą ustawę z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 627), która
w istotny sposób zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych.
Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP,
tj. 14 czerwca 2011 r. Oznacza to, że tegoroczny nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 będzie prowadzony według nowych zasad, wynikających z ustawy zmieniającej.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze służby więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1) prezesi sądów,
2) stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje od co najmniej roku.
 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest udostępniona:
-         na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl,
-         na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie – www.bip.aleksandrow.net.pl
-         w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.
 


Karty zgłoszenia na ławnika wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9 w godzinach urzędowania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
 
30 czerwca 2011 r. jest ostatnim dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia.
 
 
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną
organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się
również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (wzór listy poparcia jest do pobrania ze strony internetowej www.bip.aleksandrow.net.pl bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało wymienione jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2011 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika >>

Oświadczenie o nie prowadzeniu postępowania >>

Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej >>

Lista osób popierających kandydaturę >>