Zarządzenie Nr 26/2006

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 lipca 2006 rokuw sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok


Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy Aleksandrów, ustala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 8.292.726,50zł
wydatki 9.577.753,50zł

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 lipca 2006 rokuDz.
Rozdz.
§
Określenie
Plan przed
zmianami
Zwiększenia
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
1
2
3
4
5
6
7
8


801

80101
80195
4240
4300
4350
4410

4010
4170I ZADANIA WŁASNE

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe


Razem :

8.515,00
13.500,00
3.200,00
600,00

34.229,00
-


60.044,00
-
-
1.800,00
800,00

-
500,00


3.100,00
1.800,00
800,00
-
-

500,00
-


3.100,00

6.715,00
12.700,00
5.000,00
1.400,00

33.729,00
500,00


60.044,00