Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

Przetargi

Aleksandrów: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną, Skotnikach oraz uczniów gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012
Numer ogłoszenia: 188586 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną, Skotnikach oraz uczniów gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostawa i wydanie gorących posiłków składających się z jednego dania - zupy 1 porcja o poj.0,30 litra wraz z 100 gramami chleba dla jednego ucznia - w ilości orientacyjnej nie większej niż 185 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej jak poniżej : Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n Czarną - 40 posiłków, Gimnazjum Publiczne w Dąbrowie n Czarną - 40 posiłków, Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie - 60 posiłków, Szkoła Podstawowa w Skotnikach - 45 posiłków z możliwością zakupu mniejszej ilości, z uwzględnieniem możliwości zwiększenia do 20% ilości zamówionych posiłków dla uczniów wskazanych przez właściwych dyrektorów szkół. Dokładna ilość posiłków będzie na każdy miesiąc trwania umowy określona w miesięcznym zamówieniu i dostarczona wykonawcy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca jest zobowiązany spełniać.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek; w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie dostaw stanowiących przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały należycie wykonane Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca jest zobowiązany spełniać.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca jest zobowiązany spełniać.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca jest zobowiązany spełniać.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności : 1 pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych 2 w przypadku gdy zmiany te są korzystne jak również i obojętne dla Zamawiającego 3 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , a które to uzasadniają zmianę umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Aleksandrowie, 26-337 Aleksandrów 39 B, pokój nr 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Aleksandrowie, 26-337 Aleksandrów 39 B, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Formularz 1 >>

Formularz 2 >>

Formularz 3 >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>