Zarządzenie Nr 15/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2011r


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokument do pobrania tutaj >>