Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 kwietnia 2011r


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>