Uchwała Nr XXX/169/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXX/169/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 04 sierpnia 2006 rokuw sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 8.292.726,50 zł
wydatki 9.577.753,50 zł

§ 3. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Uchwala się limity wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej zgodnie załącznikiem Nr 4.

§ 5. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIX/161/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:
zapis po paragrafie 957 „Przychody na spłaty pożyczek i kredytów
1.202.966,50” otrzymuje brzmienie:
„Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 1.202.966,50”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.