Uchwała Nr XXX/170/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXX/170/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 04 sierpnia 2006 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.Gmina Aleksandrów zaciągnie kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2006r.

§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Komercyjnym w kwocie 200.000,00zł.

§ 3. Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej we wsi Szarbsko” ujętego w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na rok 2006.

§ 4. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2007 - 2009.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.
Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie kredytu złożone zostanie przez Henryka Małeckiego – Wójta Gminy.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.