Uchwała Nr XXX/171/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXX/171/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 sierpnia 2006 roku


w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie
Nr XXIX/166/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIX/166/06
z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Aleksandrów .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.