Informacja

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów, dnia 20 października 2011 r.


INFORMACJA

  

 Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2603) informuje, że na stronach internetowych www.bip.aleksandrow.net.pl www.gmina-aleksandrow.pl jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w dniu 20 października 2011 r. został umieszczony projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok, do którego  w terminie do dnia  3 listopada 2011 r. można składać uwagi i wnioski osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@aleksandrow.net.pl lub tradycyjnej.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki

Dokument w formie .pdf dostępny tutaj >>

W załączeniu projekt Programu >>