Uchwała Nr XXX/172/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXX/172/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 sierpnia 2006 roku


w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 , poz. 2008 , Nr 180 , poz. 1495 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :

§ 1. Ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Aleksandrów” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 2. 1. Zobowiązuje właścicieli nieruchomości , kierowników jednostek
organizacyjnych i osoby prawne , posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami na podstawie innych tytułów prawnych , zwanych w treści „Regulaminu utrzymania czystości i porządku ” właścicielami , do przestrzegania postanowień w nim zawartych .
2. Nadzoruje przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów .

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała
Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy w Aleksandrowie
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.