Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

Przetargi


Aleksandrów dnia 9 grudnia 2011r.


O G Ł O S Z E N I E


o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.1. Nazwa i adres Zamawiającego:


Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie


NIP: 768-13-37-192


REGON: 590410258 tel: 0-44 7560038 fax: 0- 44 7560038


2. Określenie trybu zamówienia:


Zamawiający ogłasza uproszczony przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego ; Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Nr 32/20103. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2012.”- w ilości 10000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości


3.2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.5. Termin wykonania zamówienia :


Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od 2.01.2012


do dnia 31 grudnia 2012.


6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


6.1. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:


- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności


- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami


zdolnymi do wykonania zamówienia;


-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


-posiada aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi;7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- Kryterium oceny oferty będzie wyłącznie jej cena .

      - Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, którego oferta uzyska najwyższą


wartość procentową ustaloną według wzoru :średnia cena 1 litra na dzień sporządzenia oferty ogłoszona na stronie internetowej www.paliwa.pl


Wartość procentowa = ------------------------------------------------------ x 100 %


wyliczona dla danej oferty cena 1 litra zaoferowana przez Dostawcę10. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Zespole Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie terminie do 28 grudnia 2011r.do godz. .12 oo


  1. Termin związania ofertą:


Wykonawca jest związany ofertą 30 dni . Bieg terminu związania ofertą


rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Kierownik GZOKSIT

Jerzy Pietruszka