Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Komunikaty i ogłoszenia

 

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego


1. Nazwa i adres jednostki: 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
    26-37 Aleksandrów , Aleksandrów 39b   
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
    Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
    Rodzaj umowy: umowa o pracę
3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
3a.Spełnia jeden z poniższych warunków:
   - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 
     studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 
     ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę    
     w księgowości,
   - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i  
     posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3b.nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, 
      przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
      państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
      dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za
      przestępstwa popełnione umyślne,
 3c.posiada obywatelstwo polskie,
 3d.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
      publicznych,
 3e.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3f.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
     księgowego
 3g.posiada znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie
     księgowości,
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
 4a.biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 4b.znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji 
      kancelaryjnej i archiwalnej
 4c.biegła obsługa pakietu Ms Office
 4d.znajomość programów komputerowych PŁACE I KADRY oraz PŁATNIK  
 4g.doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego co najmniej 8 letnie zatrudnienie
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
   - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi 
      przepisami,
   - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 
      finansowych z planem finansowym,
   - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
     dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   - sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych i analiz,
   - wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego
      Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

6.Warunki pracy na stanowisku:

-praca z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe

-praca biurowa

6a. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%
 7. Wymagane dokumenty:
    a. list motywacyjny,
    b. życiorys(CV),
    c. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o 
        zatrudnienie
    d. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub
        zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
    e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
    f. kserokopie świadectw pracy,
    g. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    h. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o 
        korzystaniu z pełni praw publicznych,
     i. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
        wskazanym stanowisku,
     j. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,określone w pkt 3b
    k. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
     l. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
        osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
        sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.
        926 z późn.zm.)

Uwaga:
Kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (DzU Nr 223,poz.1458 z późń.zm)jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie 26-337 Aleksandrów 39 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie” w terminie do dnia 28 .12. 2011r. lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik GOPS  - Dorota Śpiewak tel:44 756 00 13 w.35 -od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.aleksandrow.pl) , na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie i tablicy Urzędu Gminy w Aleksandrowie

9.Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach postępowania konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.
O terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
W procedurze naboru biorą udział tylko te dokumenty które wpłynęły ww terminie do GOPS (nie ma zastosowania data nadania przesyłki na poczcie )Dokumenty aplikacyjne , które wpłynęły po terminie zostaną odesłane.


Aleksandrów dn.12.12.2011 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Dorota Śpiewak