Zarządzenie Nr 9/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 lutego 2012rw sprawie: wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>