Zarządzenie Nr 16/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>