Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania strat

Komunikaty i ogłoszeniaKOMUNIKAT
   Wójta Gminy Aleksandrów
 z dnia  26 marca 2012 roku

o wszczęciu procedury szacowania  strat  związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania
    Na indywidualny wniosek rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Aleksandrów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Aleksandrów będzie dokonywała lustracji upraw ozimych (pszenicy ozimej, pszenżyta, rzepaku).
    W związku z powyższym rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w siedzibie tut. Urzędu  Gminy (pokój nr 105) jeżeli są to uprawy likwidowane w 100%.
Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
    Rolnicy mogą zgłaszać swoje szkody w nieprzekraczalnym terminie do dnia   6 kwietnia 2012 r.  Kwestia ewentualnej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty  spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania upraw jest uzależniona  od decyzji władz wyższego szczebla.WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW
/-/ Dionizy Głowacki
Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód >>