Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów - ujemne skutki przezimowania - przedłużenie terminu składania wniosków

Komunikaty i ogłoszenia
KOMUNIKAT

   Wójta Gminy Aleksandrów
 w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania
    W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych w okresie zimowym 2011/2012 ujemnymi skutkami przezimowania w uprawach:  żyta,  jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku oraz rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych Wójt Gminy Aleksandrów  informuje, iż poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów (pokój nr 105) wnioski dotyczące strat w uprawach w przedłużonym terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. We wniosku należy wskazać rodzaj uprawy, ogólną powierzchnię, numer ewidencyjny działki oraz powierzchnię, która została dotknięta szkodą, PESEL rolnika. Komisja gminna na wniosek rolnika dokona lustracji upraw z wyraźnym zaznaczeniem, że są to uprawy w 100%  likwidowane, przeznaczone do przeorania. Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów: www.bip.aleksandrow.net.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu Gminy.
Rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania i koniecznością  ponownego obsiewu powierzchni upraw  zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r.  mogą liczyć na pomoc  finansową w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni likwidowanej. Będzie to pomoc de minimis udzielana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW
/-/ Dionizy Głowacki