Ogłoszenie o przetargu

Przetargi
Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r.
OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW
26 -337 ALEKSANDRóW
WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
    „ Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach
1)  Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów
   Godziny urzędowania 8.00- 16.00
2) Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością. W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004
z dopiskiem „Opłata za SIWZ”
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 50 zł.
 4)      Opis przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert                    częściowych:
Projektuje się korytowanie placu targowiska i parkingów średnio na głębokość 50 cm - 1386,6 m 3. Urobek przeznacza się na odkład.
Projektuje się wykonanie podbudowy pod plac targowiska i parking o pow. 2311, 00 m 2
Chodniki zaprojektowano z kostki bet. barwionej grub. 6 cm - 374 m2 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i warstwie odcinającej z piasku grub. 10 cm .
Szerokość chodnika jednostronnego – 1,50 m.
Projektuje się podniesienie istniejących studzienek telekomunikacyjnych  i wodociągowych do rzędnych projektowanego chodnika.
Zaprojektowano parking ogólnodostępny bez oznaczeń miejsc postojowych (zalecenie konserwatorskie) oraz plac targowy o nawierzchni z kostki betonowej barwionej typu „NOSTALIT” grub. 8 cm (zalecenie konserwatorskie) - 2 311,00 m 2 .
Nawierzchnia z kostki obłożona krawężnikami o długości 368,36 mb. oddzielona pasem zieleni o pow. 749 m2 wykończona obrzeżami trawnikowymi o dł.180 mb.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV: 45.23.32.50 -6, 45.23.32.22 -1,45.21.33.12 -3, 45233290-8
5)  Termin wykonania zamówienia 1 październik 2007r
6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny      spełnienia tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniających warunki dodatkowe określone w SIWZ
7) Informacje na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 15.12.2006r do godz. 10.30
w wysokości 3.662 zł
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena wykonania zamówienia             waga 100%
9) Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów
Sekretariat urzędu
Do dnia 2006-12-15 do godz. 10.30
10) Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów
Dnia 2006-12-15 do godz. 11.00
11) Termin związania z ofertą:
Okres 30 dni
12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2006-11-13.