Zarządzenie Nr 35/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
   z dnia 29 września 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 14 pkt 1 i 2 uchwały    Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w  sprawie  zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów,  ustala,      co następuje:
                 
 
                   § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.852,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
                   § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.852,00 zł  oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
                   § 3. Budżet po zmianach wynosi:
                         dochody     8.355.945,50 zł
                         wydatki      9.640.972,50 zł
 
                  § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2006 rok.
 
                  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-