Protokół Nr XV/2012

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XV/2012
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku
zwołanej w trybie nadzwyczajnym

Cały dokument w postaci .pdf >>