Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 września 2006 roku
 
 
w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
 
                    Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy Aleksandrów, ustala co następuje:
            
                 § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
                
                 § 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody   8.329.093,50zł
wydatki    9.614.120,50zł
 
                 § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
                § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.