Protokół Nr XIX/2012

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XIX/2012
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>