Uchwała Nr XXXII/179/06

Uchwały
Uchwała  Nr XXXII/179/06   
Rady  Gminy w Aleksandrowie
z dnia 23 października 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,   Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568,      z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy               w Aleksandrowie   u c h w a l a, co następuje:
                 
                    § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
                    § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 32.000,00zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie                      z załącznikiem Nr 2
 
                   § 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody     8.384.902,50 zł
wydatki      9.699.929,50 zł
 
                  § 4. Planowany deficyt stanowi kwotę 1.315.027,00zł i zostanie sfinansowany:
1.     pożyczkami i kredytami w kwocie 1.275.504,00 zł
2.     wolnymi środkami z 2005 roku w kwocie 39.523,00 zł
 
                  § 5. Ustala się przychody w wysokości 2.427.993,50zł z tego na sfinansowanie deficytu 1.315.027,00zł i na sfinansowanie przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów 1.112.966,50zł oraz rozchody w kwocie 1.112.966,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
 

               § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów          i pożyczek do kwoty 2.738.470,50zł w tym na pokrycie występującego          w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00zł

Załącznik Nr 1 >>
Załącznik Nr 2 >>
Załącznik Nr 3 >>
Załącznik Nr 4 >>
Załącznik Nr 5 >>
Załącznik Nr 6 >>