Ogłoszenie o przetargu

Przetargi

  OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
w Aleksandrowie
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000,- euro zgodnie z procedurami ustawy z dnia 29.01.2004 Dz.U.
Nr 19, poz. 177 Prawo Zamówień Publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego , którym będzie
tankowany autobus szkolny w roku 2007 ( sukcesywnie przez cały rok)
Szacunkowe zużycie paliwa przez rok wynosi około 10000 litrów .
Kryterium wyboru oferty na olej napędowy wynosi :
80 % - cena paliwa
20 % - odległość stacji od miejsca garażowania autobusu


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg na
zakup oleju napędowego" w pokoju 106 dnia 28.12.2006 r. do godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2006 o godz. 12.00 .
W postępowaniu mogą brać udział dostawcy niewykluczeni na podstawie
artykułu 24 i spełniający warunki artykułu 22 ustawy z dnia 29.01.2004
Dz.U.Nr 19, poz. 177.
Specyfikacje warunków zamówienia wykonawca może uzyskać nieodpłatnie na stronie Urzędu Gminy w Aleksandrowie (www.bip.aleksandrow.net.pl).Aleksandrów dnia 4.12.2006.