Projekt „Aktywni w naszej gminie”

Komunikaty i ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą  „Aktywni w naszej gminie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w sprawie realizacji w/w projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany  jest do osób korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej  z terenu Gminy Aleksandrów, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych zatrudnionych w rolnictwie lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej. Do udziału w projekcie GOPS  wyłonił  10 osób (7K i 3M) wykazujących chęć zmiany swojej sytuacji  życiowej. Uczestnicy projektu „Aktywni w naszej gminie” otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach aktywnej integracji w której zaplanowano:
•    Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – „Uwierz w siebie”,
•    Zajęcia z trenerem pracy, instrument aktywizacji zawodowej,
•    Szkolenia zawodowe, które zostaną wybrane z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: www.aleksandrow.gopsinfo.pl