Protokół Nr XX/2012

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XX/2012
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 20 grudnia 2012 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>