Uchwała Nr XXXI/177/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI /177/ 2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Aleksandrów do kategorii
dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj Dz. U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2086, Nr 273 poz. 2703/ RADA GMINY W ALEKSANDROWIE u c h w a l a co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej, drogę Nr 1501 E/1 relacji Dąbrowa n/ Czarną - Wójcin o długości 3100 mb. oraz drogę Nr 1505/E/1 relacji Skotniki – Ruszenice o długości 6515 mb. położonych w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów zgodnie z wykazem granicznym i opisowym stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Łódzkiego i wchodzi w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.