Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
                        Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówiń Publicznych, przedmiot zamówienia „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach”
wybrał do realizacji zamówienia ofertę , którą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.
ul. Roosevelta 39
97 – 300 Piotrków Tryb.
 
Cena ofertowa:
Kwota netto: 310.000,00
Kwota brutto: 378.200,00 
W tym podatek 22 %VAT w wysokości: 68.200,00
Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 28.12.2006 r. do godz. 1600 skontaktować się z: reprezentantem zamawiającego. Od niniejszej decyzji – przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział IV „ Środki ochrony prawnej”.