Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy Aleksandrów , iż z dniem 1 kwietnia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52 , poz. 379).
Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego , zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji rolnej .
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu , czyli osobie fizycznej , osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej , będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym .

W 2007 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie :
1. od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 marca 2007 roku wraz z fakturami VAT
    (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2006 roku do 28 lutego 2007 roku
  1. od dnia 1 września 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku wraz z fakturami
    VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku
Druki wniosków „o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie (www.bip.aleksandrow.net.pl/pliki/wnioski/wniosekON.pdf) , a także można je będzie pobrać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 w godzinach pracy Urzędu .
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji Wójta nastąpi w terminie :
  • od 2 do 31 maja 2007 roku ( w przypadku pierwszego wniosku )
  • od 2 do 30 listopada 2007 roku ( w przypadku drugiego wniosku )
gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku .
Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy Aleksandrów lub pod numerem telefonu (0-44) 756-00-69 wew. 26 .