Uchwała Nr XXIV/164/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/163/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia projektu "Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów" w ramach konkursu Priorytetu XI, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

dokument do pobrania tutaj >>