Ogłoszenie

Przetargi

 

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) oraz uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

WóJT GMINY ALEKSANDRóW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W 2007 ROKU

Do otwartego konkursu mogą przystąpić:
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 1. Rodzaj zadania publicznego i termin jego realizacji:
  Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka.
  Termin realizacji – od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, do dnia 31.12.2007 roku.
 2. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Aleksandrów na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku:
  40 tys. zł.
 3. Zasady przyznania dotacji:
  Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
 4. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r.” do dnia 15.02.2007r. do godz. 1000, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego), w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Oferta musi obejmować całość zadania.
 3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia),
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu organizacji.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 15.02.2007r. o godz. 1200 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Aleksandrów w oparciu o następujące kryteria:
  - spełnienie warunków formalnych,
  - doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot
  oferty,
  - procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,
  - liczba mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.
 2. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji mogą być uzupełnione w ciągu 24 godzin. O brakach formalnych Gmina zawiadomi podmiot w sposób dla niego najbardziej dogodny. Oferta nieuzupełniona w wyznaczonym terminie nie może być rozpatrzona ze względów formalnych.
 1. Zrealizowane zadania publiczne:
Wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było w 2006 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 40 tys. złotych.